Historie

Dětský domov v Plumlově byl zřízen 1. září 1953. Je v objektu bývalého kláštera – sirotčince, který byl roku 1949…

Dětský domov v Plumlově byl zřízen 1. září 1953. Je v objektu bývalého kláštera – sirotčince, který byl roku 1949 zrušen. Budovy pak přešly pod správu ONV Prostějov a sloužily nejdříve zvláštní škole. Když byla zvláštní škola přemístěna do Čech pod Kosířem, byly budovy adoptovány pro dětský domov.

Budova bývalého kláštera, ve kterém je umístěn dětský domov, byla postavena v letech 1925 - 1926; správní budova pochází dokonce z minulého století. Obě budovy v mnoha směrech naprosto nevyhovovaly současným požadavkům, proto bylo třeba provést řadu adaptací.

Dětský domov v Plumlově vznikl jako zařízení internátního typu pro děti školního věku od 7 do 19 let. Kapacita domova byla původně 45 dětí, v průběhu let však kolísala. V počátečním období se usilovalo o maximální využití prostorů a o umístění co největšího počtu dětí.

V roce 1959 žilo v DD 60 dětí, o které pečovaly 4 vychovatelky. V tomto období byly děti organizovány do dvou výchovných skupin podle věku. Každá skupina měla svoji pracovnu v 1. poschodí, ložnice se nacházely ve 2. poschodí. Poněvadž vychovatelů bylo málo, u skupin se střídali a vykonávali i noční služby, které se jim však do pracovní doby nezapočítávaly.

Postupně se však prosazovalo pojetí novější, které kladlo zvýšené nároky na výchovu a usilovalo o to, aby se život v domově co nejvíce přiblížil životu dětí v rodinném prostředí.

Docházelo ke snížení kapacity, a to v roce 1964 na 50, v roce 1968 na 45 dětí. Od roku 1971 se tyto změny ve prospěch dětí ještě prohloubily na základě organizačních směrnic MŠ ČSR. Děti odkázané na ústavní pobyt nemění prostředí. Do dětského domova přicházejí už od 3 let a po ukončení povinné školní docházky zůstávají nadále v péči domova až do 18 - 19 let, do úplného osamostatnění, ukončení učebního oboru či studia a odchodu do občanského života. Sourozenci, ač různého věku, žijí nyní v jednom zařízení.

Tyto nové směrnice pozitivně ovlivnily i život v našem dětském domově. Po roce 1971 byly děti rozděleny do tří výchovných skupin. Počet dětí se stabilizoval. Od roku 1974 žilo v našem DD 42 dětí. Počet vychovatelů se podle nové koncepce zvýšil na 6 denních a 2 pomocné vychovatelky, které zajišťovaly noční služby. Přechodně se vytvořila samostatná skupina učňů. To se však neosvědčilo, proto bylo třeba hledat nové možnosti zlepšení.

Jednou z nich byla reorganizace, která využila hospodářské budovy, v níž také bydlel údržbář. Po jeho přestěhování a přemístění skladů ošacení, obutí, mandlovny a dílny švadleny do hlavní budovy a po provedení nutných úprav zde mohla vzniknout rodinná buňka pro sourozence a děti, u nichž se předpokládal dlouhodobý pobyt. Tím se zlepšilo prostředí i pro děti v hlavní budově, kde zůstaly dvě skupiny. O každou z nich pečovali dva stálí pracovníci a jedna pomocná vychovatelka, která zajišťovala noční služby a má na starosti mimo jiné ošacení dětí. Každá skupina má pro sebe jedno podlaží, pouze koupelny zůstávají prozatím v horním poschodí.

Od založení domova usilovali všichni pracovníci o to, aby dětem nahradili co nejlépe rodinu. Snažili se stále zlepšovat prostředí, ve kterém děti žijí a vytvářet vzájemné vztahy, které jsou obdobné dětským domovům rodinného typu. Děti oslovují výchovné pracovníky názvem teta a strýc. Žijí ve stálých skupinách a mohou si vytvářet pevnější citové vztahy mezi sebou a výchovnými pracovníky. To kladně ovlivňuje celkový vývoj osobnosti dětí.

Současnost

V současnosti je zřizovatelem Dětského domova a Školní jídelny Plumlov Olomoucký kraj, v jehož majetku jsou budovy DD. Pozemky a zahrada jsou v majetku Pozemkového fondu ČR. Od 1. ledna 2018 došlo ke sloučení DD Plumlov a DD Konice pod jedno ředitelství a  kapacita zařízení stanovena v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, je čtyřicet  dětí, v pěti rodinných skupinách tj. 8 dětí v jedné rodinné skupině. Máme dvě pracoviště. V Plumlově jsou tři rodinné skupiny, tedy maximálně 24 dětí, v Konici dvě rodinné skupiny, tedy maximálně 16 dětí. O ně pečují pedagogičtí pracovníci, ale na provozu zařízení  se podílejí i správní zaměstnanci. Jejich práci zaštiťuje a řídí vedení dětského domova.  Děti navštěvují převážně ZŠ v Plumlově  a v Konici a ti starší střední školy  v Prostějově i okolních městech. V rámci svých možností se děti podílejí na přípravě stravy, drobných opravách, úklidu, prací na zahradě a připravují se tak na budoucí samostatný život.